ავტო სესხის/ლომბარდის განაცხადის შევსება

განაცხადის განხილვის ვადა 15 წუთი

შეავსე

ავტო სესხის/ლომბარდის განაცხადი (ფიზიკური პირი)

33%

ინფორმაცია მსესხებლის შესახებ

*
*
*
*
*

ინფორმაცია სესხის უზრუნველყოფის შესახებ

*
*
*
*
*
*

ინფორმაცია მოთხოვნილი სესხის შესახებ

*
*

1. გაცხადებული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი. ვაცნობიერებ, რომ შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „გირო კრედიტი“ სესხის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს აღნიშნული ინფორმაციის საფუძველზე და თუ რომელიმე ინფორმაცია აღმოჩნდა არასწორი, ინფორმირებული ვარ შესაბამისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ.

2. წინამდებარე განაცხადის საფუძველზე გაცხადებული პერსონალური ინფორმაცია, ინფორმაციის მიმღებმა მხარემ შეიძლება გამოიყენოს I.იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის II. საინფორმაციო ხასიათის/გაფრთხილების/შეტყობინებების გაგზავნის და III. პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით და ამ მიზნების განსახორციელებლად.

3. შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „გირო კრედიტს“ უფლება აქვს კლიენტის კრედიტუნარიანობის შემოწმების და შესაბამისი ინფორმაციის მიღების მიზნით, მრავალჯერადად დაუკავშირდეს ინფორმაციის ნებისმიერ წყაროს, მათ შორის სს „კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზას, საიდენტიფიკაციო მონაცემების გამოყენებით მიიღოს და დაამუშავოს კლიენტის შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც შეიცავს ზემოაღნიშნული ინფორმაციის წყაროები.

თანხმობას ვაცხადებ, რომ შპს მისო ,, გირო კრედიტმა“ კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ჩემს მიერ სესხის აღების მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად, საჭირო მოცულობით, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან მიიღოს, ორგანიზაციისთვის აუცილებელი ჩემი პერსონალური მონაცემები“

1 თეთრის გადარიცხვა ანგარიშიდან

სესხის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ გამსესხებლის ანგარიშზე სიმბოლური თანხის (არანაკლებ 1 თეთრი) გადარიცხვა ინტერნეტ ბანკიდან ან ბანკის ფილიალიდან, რომლის მიზანია მსესხებლისა და მისი ანგარიშსწორების ანგარიშის იდენტიფიცირება;
1 თეთრის გადმორიცხვა შესაძლებელია ინტერნეტ ბანკიდან ან ბანკის ფილიალიდან.

მიმღები: შპს გირო კრედიტი დანიშნულება/აღწერილობა: თქვენი 11 ნიშნა პირადი ნომერი შემდეგი ფორმატით XXXXXXXXXXX

ჩვენი ანგარიშის ნომერია:

საქართველოს ბანკი: GE00BG00000000000000

თიბისი ბანკი: GE00TB00000000000000

გაითვალისწინეთ, შიდა საბანკო გადარიცხვები გაცილებით სწრაფია. თუ გსურთ სესხის უმოკლეს დროში მიღება, გთხოვთ 1 თეთრი ზემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე ბანკიდან გადმორიცხოთ.
თარიღი: 4/13/2024
*
CAPTCHA image

გვეხმარება სპამერების შეჩერებაში.

ზევით

მოგვწერეთ !

)
    is typing...

    შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა და გამოგვიგზავნეთ შეტყობინება.

    გაგზავნა დახურვა